Smluvní podmínky

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, které se s účinností od 25. května 2018 vztahují na zpracování Vašich osobních údajů Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních ze strany CHEMAGAZÍN s.r.o. nebo jeho partnera zajišťujícího služby web shopu SimpleShop. cz společnosti Redbit s.r.o., IČO 24197190.

JAKÝ JE SMYSL TOHOTO DOKUMENTU?

Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

PROČ BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, zejména za účelem zasílání obchodních sdělení, a to pro poskytování informací o nabídce námi pořádaných konferencí nebo vydávaných publikacích (dále jen „marketingové účely“).

KDO BUDE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Správcem osobních údajů je CHEMAGAZÍN s.r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice - Zelené předměstí, IČO: 28785886.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY A JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO TOTO ZPRACOVÁNÍ?

Pro marketingové účely budou zpracovávány Vaše identifikační a kontaktní údaje v následujícím rozsahu:

jméno, příjmení a e-mail a případné další údaje:
- Pokud jste povolili cookies ve svém webovém prohlížeči, pak záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných naší organizací.
- Pokud jste zakoupili konferenční poplatek, pak kontaktní telefonní číslo, pokud jste jej vyplnili.

Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné, není tedy nezbytně nutné k plnění smlouvy či zákonných povinností. Jejich zpracování nám však umožní zvyšovat kvalitu našich služeb a posílat Vám nabídky, které Vás budou zajímat. Právním základem je udělený souhlas.

KDO BUDE MÍT K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Přístup k Vašim osobním údajům mají zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly vztahujícími se k účelu zpracování osobních údajů, a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému a dodavatel databázového systému. Aktuální seznam zpracovatelů Vám bude sdělen na vyžádání.

BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY MIMO ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE?

Nikoliv.

JAK DLOUHO BUDOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE VAŠÍ SPOLEČNOSTÍ UCHOVÁVÁNY?

Tento souhlas je udělen pro základní informace (jméno, příjmení a e-mailová adresa) na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat. Další údaje (kontaktní telefonní číslo a adresa) jsou uloženy po dobu nezbytně nutnou pro vypořádání obchodního vztahu a případné reklamace. Informace mohou být na Vaši žádost vymazány zasláním žádosti na e-mailovou adresu naší organizace info@vvkl.cz.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je Váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší organizace.

JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné.

Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud se zpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujte u správce osobních údajů, jímž je naše organizace. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem na adrese info@vvkl.cz.